Föreningsstämma NmGK och Bolagstämma Norrmjöle Golf AB

Föreningsstämma i Norrmjöle Golfklubb

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Norrmjöle Golfklubb verksamhetsår 2018

Datum: 2019-04-28 Tid: 14.00 Plats: Norrmjöle Golfrestaurang

Vi bjuder på kaffe och bulle

Lars Appelblad ger senaste informationen kring banan och de olika utvecklingsprojekten vi jobbar med.

Förslag till dagordning vid stämman

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Fråga om mötet har utlysts i behörig ordning
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av två personer, tillika rösträknare, som jämte ordföranden justerar protokollet
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Styrelsens årsredovisning
 8. Revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Information inför val av styrelse och ordförande
 11. Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för ett år
 12. Val av styrelseledamöter
 13. Val av två revisorer jämte suppleanter för 1 år 
 14. Val av ordförande och ledamot i valberedning för 1 år
 15. Fastställande av budget för 2019 
 16. Fastställande av årsavgifter för 2020 
 17. Motioner 
 18. Mötets avslutande

 

Handlingarna finns att få via Kansliet och i samband med stämman

Bolagsstämma för aktieägare i Norrmjöle Golf Aktiebolag

Kallelse till Bolagsstämma för aktieägare i Norrmjöle Golf Aktiebolag (556396–9269) verksamhetsåret 2018

 

Datum: 2019-04-28

Tid: 15.00

Plats: Norrmjöle Golfrestaurang

 

Förslag till dagordning vid stämman

 1. Öppning av stämman
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av sekreterare
 5. Val av två justerare
 6. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Årsredovisning och revisionsberättelse
 9. Fastställande av resultat och balansräkning, disposition av årets resultat, ansvarsfrihet till styrelsens ledamöter och verkställande direktör
 10. Fastställande av arvoden, styrelse och revisor
 11. Val av styrelseledamöter
 12. Val av revisor för tiden intill årsstämma 2020.
 13. Budget 2019
 14. Motioner
 15. Stämmans avslutning

 

Handlingar finns att få via Kansliet och på plats vid stämman.